सम्पर्क गर्नुहोस्

प्रधान कार्यलय

शुक्ला-गण्डकी न.पा-४, दुलेगौँडा, तनहुँ, नेपाल
फोनः ०६५-४१४२२०, ४१४१३०
फ्याक्स: ०६५-४१४२२०
Email: info@smcl.coop.np

सेवा केन्द्र-१

शुक्ला-गण्डकी न.पा-१०, खैरेनीटार, तनहुँ, नेपाल
फोनः ०६५-४१२१००
फ्याक्स: ०६५-४१२१००
Email: info@smcl.coop.np

सेवा केन्द्र-२
शुक्ला-गण्डकी न.पा-१३, ढोरफिर्दी , तनहुँ, नेपाल
फोनः ०६५-४११२९०
फ्याक्स: ०६५-४११२९०
Email: info@smcl.coop.np